Уведомление за поверителност на кандидати за работа

С настоящото „МЕКСОН“ ООД, ЕИК 115168282 („МЕКСОН“, „Ние“, „Дружеството“), Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от МЕКСОН.

Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки кандидат в рамките на МЕКСОН.

Какви Ваши лични данни обработваме?

„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена, съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват, при избор на кандидати за работа, са следните:

Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас Име, презиме, фамилия, дата на раждане. Съгласие, изразено от Ваша страна, чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция.
Контакти Електронна поща, адрес и телефон.
Образование Образователна и/или квалификационна степен.
Професионален опит Придобит професионален опит, трудов стаж и умения.
Други данни, предоставени от Вас, чрез изпращане на кандидатурата Ви. Препоръки от предишни работодатели, портфолио.

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

 • извършване на подбор на кандидати;
 • сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви бъде одобрена.

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатурата.

При наличието на съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от МЕКСОН.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

МЕКСОН зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно МЕКСОН да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси; услуги, свързани с техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни; външни консултанти, одитори, адвокати и други доставчици на услуги.

 

Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 

 • Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след приключване на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата(ите) на успешния(те) кандидат(и), с които МЕКСОН сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие, за целите на трудовото правоотношение и при условия, допълнително указани от МЕКСОН.
 • Кандидатури, за които е дадено съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат обработвани за срок от 1 година, следваща годината на кандидатстване, или до оттегляне на съгласието за обработка, ако същото е оттеглено преди изтичане на едногодишния срок.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права, спрямо личните Ви данни, обработвани от МЕКСОН:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които МЕКСОН обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност в данните, които МЕКСОН обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са: ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация, относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на личните данни на МЕКСОН на нашия уебсайт www.mexon.bg.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с Нас на следния адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 266.

Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни на следния адрес: dataprivacy@mexon.bg.